Untitled Document
January 22, 2018 [GMT]
  • Welcome
  • Welcome
அரசமைப்பு உருவாக்க தாமதத்துக்கு ஐ.தே.கவின் சுயநலனும் காரணம்: - சாடுகிறார் சம்பந்தன்
[Saturday 2017-08-12 11:00]

புதிய அர­ச­மைப்­புக்­கான முயற்சி தாம­த­ம­டை­வ­தற்கு சிறி­லங்கா சுதந்­தி­ரக் கட்­சி மாத்­தி­ரம் அன்றி ஐக்­கிய தேசி­யக் கட்­சி­ யின் சுய­ந­ல­னும் கார­ணம் என்று கடு­மை­யா­கச் சாடி­யி­ருக்கிறார் எதிர்க் கட்­சித் தலை­வர் இரா. சம்­பந்­தன். இது­வரை சிறி­லங்கா சுதந்­தி­ரக் கட்­சியே சுய­ந­லத்­து­டன் செயற்­பட்டு வரு­கி­றது என்று குற்­றஞ்­சாட்டி வந்த அவர், அண்­மைக் காலத்­தில் முதற்­ற­ட­வை­ யாக ஐக்­கிய தேசி­யக் கட்சி மீதும் நேற்­றுக் குற்­றஞ்­சாட்­டி­னார். அத்­து­டன் நாட்­டில் நியா­ய­மான தீர்வு எட்­டப்­ப­டா­விட்­டால், தமிழ் மக்­கள் மீண்­டும் புலம்­பெ­ய­ரும் நிலை ஏற்­ப­டும் என்­றும் சுட்­டிக் காட்­டி­னார்.

புதிய அர­ச­மைப்­புக்­கான முயற்சி தாம­த­ம­டை­வ­தற்கு சிறி­லங்கா சுதந்­தி­ரக் கட்­சி மாத்­தி­ரம் அன்றி ஐக்­கிய தேசி­யக் கட்­சி­ யின் சுய­ந­ல­னும் கார­ணம் என்று கடு­மை­யா­கச் சாடி­யி­ருக்கிறார் எதிர்க் கட்­சித் தலை­வர் இரா. சம்­பந்­தன். இது­வரை சிறி­லங்கா சுதந்­தி­ரக் கட்­சியே சுய­ந­லத்­து­டன் செயற்­பட்டு வரு­கி­றது என்று குற்­றஞ்­சாட்டி வந்த அவர், அண்­மைக் காலத்­தில் முதற்­ற­ட­வை­ யாக ஐக்­கிய தேசி­யக் கட்சி மீதும் நேற்­றுக் குற்­றஞ்­சாட்­டி­னார். அத்­து­டன் நாட்­டில் நியா­ய­மான தீர்வு எட்­டப்­ப­டா­விட்­டால், தமிழ் மக்­கள் மீண்­டும் புலம்­பெ­ய­ரும் நிலை ஏற்­ப­டும் என்­றும் சுட்­டிக் காட்­டி­னார்.

  

அமெ­ரிக்க காங்­கி­ரஸ் உறுப்­பி­னர்­க­ளுக்­கும் தமிழ்த் தேசி­யக் கூட்­ட­மைப்­பின் தலை­வர் இரா. சம்­பந்­த­னுக்­கும் இடை­யி­லான சந்­திப்பு கொழும்­பில் இடம்­பெற்­றது. நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர் எம்.ஏ.சுமந்­தி­ர­னும் சந்­திப்­பில் உட­னி­ருந்­தார். இந்­தச் சந்­திப்­புத் தொடர்­பில் தமிழ்த் தேசி­யக் கூட்­ட­மைப்­பால் அனுப்பி வைக்­கப்­பட்­டுள்ள பத்­தி­ரி­கைச் செய்­தி­க் குறிப்பில் தெரி விக்கப்பட்­டி­ருப்­ப­தா­வது:

அர­சி­யல் தீர்வு

ஐக்­கிய தேசி­யக் கட்சி மற்­றும் சிறி­லங்கா சுதந்­தி­ரக் கட்சி என்­ப­னவற்­றின் உறுப்­பி­னர்­கள் நாட்­டின் நல­னைக் கருத்­திற் கொள்­ளாது தமது அர­சி­யல் எதிர்­கா­லத்தை முன்­வைத்­துச் செயற்­ப­டு­வ­தன் நிமித்­தம் புதிய அர­ச­மைப்பு உரு­வாக்­கம் தொடர்­பில் தேவை­யற்ற ஓர் இழுத்­த­டிப்பு நில­வு­கின்­றது.

புதிய அர­ச­மைப்பு நாடா­ளு­மன்­றத்­தின் மூன்­றில் இரண்டு பெரும்­பான்­மை­யைப் பெறு­வ­தோடு மாத்­தி­ர­மல்­லா­மல், அது பொது வாக்­கெ­டுப்­பின் மூலம் மக்­க­ளால் அங்­கீ­க­ரிக்­கப்­ப­ட­வும்­வேண்­டும்.

இந்­தப் பொன்­னான தரு­ணத்தை நாம் தவ­ற­வி­டக்­கூ­டாது. நான் தமிழ் மக்­க­ளின் நன்­மைக்­காக மாத்­தி­ரம் இதைக் கூற­வில்லை. மாறாக இலங்கை வாழ் அனைத்து மக்­க­ளின் நன்­மைக்­கா­க­வுமே இத­னைத் தெரி­விக்­கி­றேன்.

பிரி­வு­ப­டாத, ஒன்­றி­ணைந்த ஐக்­கிய இலங்­கையை அடிப்­ப­டை­யா­கக் கொண்டு உரு­வா­கும் புதிய அர­ச­மைப்­புத் தொடர்­பில் பெரும்­பான்­மை­யின அர­சி­யல் தலை­வர்­கள் பொது­மக்­க­ளி­டையே பரப்­புரை மேற்­கொள்­ள­வேண்­டும். அவர்­கள் அவ்­வாறு செய்­கின்­ற­போது இந்­தக் கரு­மத்­தில் நாங்­கள் வெற்றி காண்­பது மாத்­தி­ர­மல்ல, ஒரு பகுதி மக்­க­ளி­டையே காணப்­ப­டும் தேவை­யற்ற சந்­தே­கங்­க­ளை­யும் அது நீக்­கும்.

தேசி­யப் பிரச்­சி­னைக்­குத் தீர்வு காணப்­ப­டா­மை­யி­னால் ஏற்­கெ­னவே 50 சத­வீ­தத்­திற்­கும் அதி­க­மான தமிழ் மக்­கள் நாட்­டை­விட்டு வெளி­யே­றி­யுள்ள அதே­வேளை, நியா­ய­மான தீர்­வினை எட்­ட­மு­டி­யாத சந்­தர்ப்­பத்­தில் இன்­னும் மக்­கள் நாட்­டை­விட்டு வெளி­யே­று­வார்­கள். அந்த நிலமை நடை­பெ­றக் கூடாது.

அன்­றா­டப் பிரச்­சினை

காணா­மல் ஆக்­கப்­பட்­டோர் விட­யம் தொடர்­பில் இனி­மே­லும் கால­தா­ம­தத்தை ஏற்­றுக் கொள்­ள­மு­டி­யாது.காணா­மல்­போ­னோர் தொடர்­பான அலு­வ­ல­கச் சட்­டம் நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் நிறை­வேற்­றப்­பட்­டுள்ள போதி­லும் அது இன்­னும் நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­தப்­ப­ட­வில்லை.

இந்த அலு­வ­ல­கத்தை நிறு­வு­வ­தன் மூலம் ஏற்­றுக்­கொள்­ளப்­ப­டக்­கூ­டிய விசா­ர­ணைப் பொறி­மு­றை­க­ளுக்­கூ­டா­கக் காணா­மல் ஆக்­கப்­பட்­டோர் தொடர்­பி­லான உண்மை கண்­ட­றி­யப்­பட்டு அவர்­க­ளது உற­வி­னர்­க­ளுக்­குத் தக்க ஆதா­ரங்­க­ளு­டன் அவை வெளிக்­காட்­டப்­ப­ட­வேண்­டும்.

காணி விடு­விப்­பில் என்­னு­டைய மக்­கள் கால­வ­ரை­யின்­றித் துன்­பப்­ப­டு­வதை அனு­ம­திக்க முடி­யாது. அரசு எதிர்­கா­லத்­தில் தேவை­யற்ற, பாத­க­மான சூழ்­நி­லை­க­ளைத் தவிர்க்கு முக­மாக இந்த அடிப்­ப­டைப் பிரச்­சி­னை­கள் தொடர்­பில் விரைந்து செயற்­ப­ட­வேண்­டும் – என்­றார்.

வாக்­கு­று­தி­கள் நிறை­வேற்­றப்­ப­ட­வேண்­டும்
நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர் எம்.ஏ.சுமந்­தி­ரன், “பெரிய அள­வி­லான வேலை வாய்ப்­புக்­களை உரு­வாக்­கு­வது தொடர்­பில் அர­சி­டம் தெளி­வான திட்­ட­மில்லை. இளை­ஞர்­கள் மத்­தி­யில் வேலை­யின்­மை­யா­னது பல்­வேறு சமூ­கப் பிரச்­சி­னை­க­ளைத் தோற்­று­வித்­துள்­ளது” என்­றார்.

இந்த விட­யம் தொடர்­பில் அமெ­ரிக்கா தமது ஒத்­து­ழைப்பை வழங்­க­வேண்­டும் என்று இரா.சம்­பந்­தன், காங்­கி­ரஸ் பிர­தி­நி­தி­க­ளைக் கேட்­டுக்­கொண்­டார். ‘‘பன்­னாட்­டுச் சமூ­கத்­துக்கு இலங்கை அரசு வழங்­கி­யுள்ள வாக்­கு­று­தி­களை நிறை­வேற்­று­வ­தனை அமெ­ரிக்க அரசு உறுதி செய்ய வேண்­டும்.

மனித உரி­மை­கள் சபை­யின் தீர்­மா­ன­மா­னது முழு­வ­து­மாக நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­தப்­ப­டு­வ­த­னைக் கண்­கா­ணித்து உறுதி செய்­ய­வேண்­டும். இலங்கை அரசு பன்­னாட்­டுச் சமூ­கத்­திற்கு வழங்­கிய வாக்­கு­று­தி­களை நிறை­வேற்­று­வ­தி­லி­ருந்து தப்­பிக்க முடி­யாது’’ -என்­றும் சம்­பந்­தன் கூறி­னார்.

‘‘கடந்த இரண்டு தசாப்­தங்­க­ளாக இந்த விட­யங்­கள் தொடர்­பில் நீங்­கள் காட்­டும் உறு­திப்­பாட்­டுக்­கும் விடா­மு­யற்­சிக்­கும் நாங்­கள் தலை­வ­ணங்­கு­கின்­றோம். நிச்­ச­ய­மாக உங்­க­ளு­டைய கரி­ச­னை­களை அரச உயர்­மட்­டத்­துக்கு எடுத்­துச் செல்­வோம்’’ என்று அமெ­ரிக்க காங்­கி­ரஸ் பிர­தி­நி­தி­கள் தெரி­வித்­தாக அந்­தப் பத்­தி­ரி­கைக் குறிப்­பில் கூறப்­பட்­டுள்­ளது.

  
   Bookmark and Share Seithy.com50 ஆயிரம் கனடிய டொலர் உதவியை பெற முடியாத நிலையில் வடக்கு மாகாணசபை! - முதலமைச்சர்
[Monday 2018-01-22 07:00]

வடக்கு மாகாணசபைக்கு கனடியத் தமிழர்கள் 50 ஆயிரம் டொலர் நிதியை வழங்க முன்வந்தனர். ஆனால் முதலமைச்சர் நிதியம் இன்னமும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை. அதனால் அந்த நிதியைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியாதுள்ளது என்று வடக்கு மாகாண முதலமைச்சர் சி.வி.விக்னேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார்.சம்பந்தனுக்கு முடியாவிட்டால் விட்டுப் போ! - கஜேந்திரகுமார் ஆவேசம்
[Monday 2018-01-22 07:00]

நடக்கப்போகின்ற சதித்திட்டங்களுக்கு துணை போகாமல் உரிமையைப் பெற்றெடுப்பதற்கான பங்காளர்களாகவும் செயற்பாட்டாளர்களாகவும் முன்வாருங்கள். எங்களது மக்களை ஏமாற்றி அழிக்காதீர்கள் என்று அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸின் தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம்,தெரிவித்துள்ளார்.ஹக்கீம், ரிஷாட் போல நாள் ஏமாளி இல்லை! - என்கிறார் மனோ கணேசன்
[Monday 2018-01-22 07:00]

தமிழர்கள் செறிந்து வாழும் பிரதேசம், கொச்சிக்கடை. அங்கு வாழும் தமிழ​ர்களிடம் ஒரு திமிர் இருக்கிறது. தமிழ் திமிர் இருக்கிறது. அவர்க​ளை போலவே நானும் திமிரானவன் என அமைச்சர் மனோ கணேசன் தெரிவித்தார்.மக்களின் பணத்தை திருடியவர்களை மன்னிக்கமாட்டேன்! - மட்டக்களப்பில் ஜனாதிபதி
[Monday 2018-01-22 07:00]

நாட்டு மக்களின் பணத்தை திருடிய எவருக்கும் மக்கள் மன்னிப்பு வழங்கக் கூடாது. அத்தகையவர்களுக்கு மன்னிப்பு வழங்க நானும் தயாரில்லை என ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன தெரிவித்தார்.ஆனைக்கோட்டையில் வயோதிப பெண் அடித்துக் கொலை!
[Monday 2018-01-22 07:00]

மானிப்பாய் - ஆனைக்கோட்டை பகுதியில் வயோதிபப் பெண் ஒருவர் மர்ம நபர்களினால் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த சம்பவம் நேற்று இரவு இடம்பெற்றுள்ளதாக பொலிஸார் கூறினர். தனிமையில், உறவினர் ஒருவரின் உதவியுடன் வாழ்ந்து வந்த நிலையில் கொலை சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது. 72 வயதுடைய ஜெகநாதன் சத்தியபாமா என்ற மூதாட்டியே தலையில் அடிகாயங்களுடன் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார்.தமிழ் மக்களை ஈபிஆர்எல்எப் கொன்று குவித்ததை மக்கள் மறந்து விடமாட்டார்கள்! - சிறீதரன்
[Monday 2018-01-22 07:00]

நாங்கள் அரசாங்கத்திடம் இரண்டு கோடி ரூபா பணத்தை வாங்கியதை சிவசக்தி ஆனந்தன் நிரூபித்துக் காட்டுவாரா என தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் சிறீதரன் சவால் விடுத்துள்ளார்.உள்ளூராட்சித் தேர்தலில் ஐதேகவுக்கு கூடுதல் வாய்ப்பு! - புலனாய்வு அறிக்கையால் சலசலப்பு
[Monday 2018-01-22 07:00]

உள்ளூராட்சி சபைத் தேர்தல் தொடர்பில்தேசிய புலனாய்வு சேவை நடத்திய இரகசிய ஆய்வு ஐதேகவுக்கு சாதகமாக இருந்ததால், அரசாங்கத்துக்குள் சலசலப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக கொழும்பு ஊடகம் ஒன்று செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.கஞ்சா பிடிக்கப்போன பொலிசார் யானையிடம் மாட்டினர்! - துப்பாக்கியை போட்டு விட்டு ஓட்டம்
[Monday 2018-01-22 07:00]

கதிர்காமம் - லுணுகம்வேஹெர வனப் பகுதியில் பொலிஸ் அதிகாரிகள் குழுவினர், கஞ்சா சுற்றிவளைப்புக்காக சென்ற போது, காட்டு யானையின் தாக்குதலுக்கு இலக்காகினர். பொலிஸ் உத்தியோகத்தர்கள் உயிரைக் காப்பாற்ற தப்பியோடிய போது, ஒருவரது ரி- 56 ரக துப்பாக்கி தவறிப் போயுள்ளது. இதேவேளை, காட்டு யானையின் தாக்குதலால் இரு கான்ஸ்டபில்கள் காயமடைந்த நிலையில், வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக, பொலிஸ் தலைமையகம் குறிப்பிட்டுள்ளது.யாழ். மாநகர மேயர் வேட்பாளர் மணிவண்ணனிடம் பொலிசார் விசாரணை!
[Monday 2018-01-22 07:00]

தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர் இரட்ணஜீவன் கூல் வழங்கிய முறைப்பாட்டையடுத்து தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் யாழ்ப்பாண மாநகர சபை மேயர் வேட்பாளர் வி. மணிவண்ணனிடம் பொலிஸார் நேற்று விசாரணை மேற்கொண்டனர்.இனி இலங்கையிலும் செயற்கை மழை?
[Monday 2018-01-22 07:00]

விவசாயத்துறையில் பெரும் புரட்சியொன்றை ஏற்படுத்தும் வகையில் செயற்கை மழை பெய்விக்கும் தொழில்நுட்பத்தை இலங்கைக்கு வழங்க தாய்லாந்து விருப்பம் வெளியிட்டுள்ளது.கொழும்பு ஒரு சிங்கள நகர் அல்ல! - முதலமைச்சர்
[Sunday 2018-01-21 20:00]

கொழும்பு ஒரு சிங்கள நகர் அல்ல. அது பல் இன, பல் சமய, பன் மொழி பேசும் மக்கள் வாழும் நகரம். நாட்டின் தலைநகரம் என வடமாகாண முதலமைச்சர் சீ.வி.விக்னேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார்.ஜெனிவாவை சமாளிக்க தேர்தலுக்கு பின் திடீர் நகர்வுகளுக்கு தயாராகும் அரசு!
[Sunday 2018-01-21 20:00]

ஜெனிவா கூட்டத்தொடருக்கு முன்பாகவே பொறுப்புக்கூறல் பொறிமுறை குறித்து சில முக்கிய நகர்வுகளை கையாள இலங்கை அரசாங்கம் தயாராகி வருகின்றது. தேர்தல் முடிந்தவுடன் அடுத்தகட்டமாக காணமல்போனோர் சட்டமூலம், பயங்கரவாத திருத்த சட்டம் குறித்து பாராளுமன்றத்தில் ஆராயப்படவுள்ளதாக தெரியவருகின்றது.சதுரிக்கா- மஹிந்த சந்திப்பு - அரசியலில் குழப்பம்! Top News
[Sunday 2018-01-21 20:00]

முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ மற்றும் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவின் மகளின் சந்திப்பு தொடர்பில் பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது.பொலன்னறுவை மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிறிபால கம்லத்தின் மகள் ரஞ்சா, டெங்கு நோயினால் அகால மரணமடைந்தார்.அன்னாரின் இறுதிக் கிரியை நடவடிக்கைகள் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர். முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவும் இறுதி அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக பொலநறுவை சென்றிருந்தார்.பெண் அதிபரை மண்டியிட வைத்த ஊவா முதல்வருக்கு எதாிராக விசாரணை! - பொலிஸ் மா அதிபருக்கு ஜனாதிபதி உத்தரவு
[Sunday 2018-01-21 20:00]

ஊவா மாகாண முதலமைச்சரான சாமர சம்பத் தஸநாயக்க, தனது உத்தியோகபூர்வ இல்லத்திற்கு தன்னை அழைத்து அச்சுறுத்தியதோடு, முழந்தாழிட்டு மன்னிப்பும் கோர வைத்ததாக, பதுளை மகளிர் தமிழ் பாடசாலை அதிபர் தரப்பில் இருந்து குற்றச்சாட்டுக்கள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த விடயம் குறித்து விரைவாக விசாரணைகளை மேற்கொள்ளுமாறு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன பொலிஸ்மா அதிபர் பூஜித்த ஜெயசுந்தரவுக்கு பணித்துள்ளதாக, ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.மகிந்த அணி வேட்பாளர்கள் கூண்டோடு கட்சி தாவினர்!
[Sunday 2018-01-21 20:00]

முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் தாமரை மொட்டு அணியின் சார்பில் ஏறாவூர் நகர சபைக்கான வேட்பாளர்கள் அனைவரும் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி சார்பிலான ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரசுக்கு தாவியுள்ளதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது. இந்த தாவல் நிகழ்வு நேற்று நள்ளிரவு ஏறாவூரில் உள்ள ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சியின் பிரதித் தலைவரும் கிழக்கு மாகாண முன்னாள் முதலமைச்சருமான செய்னுலாப்தீன் நஸீர் அஹமட் முன்னிலையில் இடம்பெற்றது.பூநகரியில் தன்னைத்தானே சுட்டுக் கொண்ட இராணுவச் சிப்பாய்!
[Sunday 2018-01-21 20:00]

கிளிநொச்சி - பூநகரிப் பகுதியில் உள்ள 66வது படைத் தலைமையகத்தில் இராணுவ சிப்பாய் ஒருவர் தனது துப்பாக்கியால் தன்னைத் தானே சுட்டுள்ளார். இன்று காலை அவர் ரி- 56 ரக துப்பாக்கியால் தன்னைத்தானே சுட்ட போது, சன்னம் அவரது இடக்காலில் பட்டு காயம் அடைந்த நிலையில், கிளிநொச்சி வைத்தியசாலையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். குறித்த சம்பவம் தொடர்பான விசாரணைகள் இடம்பெற்று வருவதாக கிளிநொச்சி இராணுவத் தரப்பு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.கிளிநொச்சி முழங்காவில் மகாவித்தியாலயத்தில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம்! -கனடா செந்தில் குமரன் வழங்கிவைப்பு Top News
[Sunday 2018-01-21 20:00]

தாயகத்தில் ஏராளமானோர் சுத்தமில்லாத குடி நீரை அருந்துவதால் சிறுநீரக நோய்க்கு உள்ளாகி அவதியுற்று இறக்கும் நிலை பெருகி வருகின்றது. இந்நிலையில்தாயகத்தில் யுத்தத்தின் வடுக்களைச்சுமந்தும் நோய்களின் தாக்கங்களினாலும் துன்பங்களைச்சந்தித்து வரும் தாயக உறவுகளுக்கு உயிர்காக்கவும் உதவிக்கரம் நீட்டுவதிலும் கனடா செந்தில்குமரன் அவர்களின் நிவாரண நிதியமும் கனடா வாழ் உறவுகளும் பெரும்பங்கை ஆற்றிவரும் நிலையில் இன்றைய தினம் பூநகரிப்பிரதேசத்தின் கிளி/முழங்காவில் மகாவித்தியாலயத்தில் குடி நீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் வழங்கும் நிகழ்வு பாடசாலைமுதல்வர் திரு பத்மநாதன் ஆனந்தராசா தலைமையில் சிறப்புற இடம்பெற்றது.நாளை கொழும்பு வருகிறார் சிங்கப்பூர் பிரதமர்!
[Sunday 2018-01-21 20:00]

ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவின் அழைப்பின் பேரில் சிங்கப்பூர் பிரதமர் லீ ஷியன் லூங் நாளை இலங்கை வரவுள்ளார். சிங்கப்பூர் பிரதமர் 24 ஆம் திகதி வரை இலங்கையில் தங்கியிருப்பார். இதன்போது அவர், ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன மற்றும் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க ஆகியோருடன் இருதரப்பு பேச்சுகளில் ஈடுபடவுள்ளார். சுதந்திர வர்த்தக உடன்படிக்கை தொடர்பிலும் இதன்போது முக்கிய பேச்சு இடம்பெறவுள்ளது.தமிழ்க் காங்கிரஸ் ஆதரவாளர்கள் கைது!
[Sunday 2018-01-21 20:00]

தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறி அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் கட்சியின் பரப்புரை சுவரொட்டிகளை ஒட்டினார்கள் என்ற சந்தேகத்தில் இரண்டு பேர் கோப்பாய் பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கோப்பாய் பகுதியில் நேற்றிரவு தேர்தல் சுவரொட்டிகளை ஒட்டிய போதே அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.கல்வி அமைச்சர் பதவியில் இருந்து விலகினார் ஊவா மாகாண முதலமைச்சர்!
[Sunday 2018-01-21 20:00]

ஊவா மாகாண முதலமைச்சர் சாமர சம்பத் தனது கல்வி அமைச்சர் பதவியில் இருந்து விலகியுள்ளார்.பாடசாலை அதிபர் ஒருவரை முழந்தாழிட வைத்த குற்றச்சாட்டுக்கள் தொடர்பான விசாரணைகள் நிறைவடையும் வரை தான் கல்வி அமைச்சர் பதவியை இராஜினாமா செய்யப் போவதாக அறிவித்துள்ளார். இது தொடர்பான உத்தியோகப்பூர்வ கடிதத்தை ஜனாதிபதி மற்றும் ​ஆளுநருக்கு விரைவில் அனுப்பவுள்ளதாகவும் ஊவா மாகாண முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.


Mahesan-Remax-169515-Seithy
Tharsi-home-15-10-2016
Easankulasekaram-Remax-300716
SELVI-HOMES-09-02-17
<P>
 <b> 13-08-2017 அன்று ரொரன்டோவில் நடைபெற்ற இசை மாலைப் பொழுது - 2017 நிகழ்வின் படத்தொகுப்பு.</b> படங்கள்-குணா
</p>
<b>  கனடா-ரொரன்டோவில்  ஜூலை 29ம் 30ம்தி கதிகளில் நடைபெற்ற World Tamil Badminton Federation 5th annual tournament நிகழ்வின் படத்தொகுப்பு.</b> படங்கள்-குணா
<b>  கனடா-ரொரன்டோவில்  ஜூலை 7ம் 8ம் 9ம்தி கதிகளில் நடைபெற்ற குதூகலம் 2017 நிகழ்வின் படத்தொகுப்பு.</b> படங்கள்-குணா